Acte necesare

ADMITERE 2017

 

1.   Dosar plic

2.   Cererea-tip de inscriere pentru concursul de admitere

3.   Certificatul de nastere

4.   Actul de identitate in copie simpla

5.   Certificatul de casatorie in copie, cu certificarea conformitatii cu originalul de catre membrii comisiei de admitere, pentru candidatii casatoriti (care si-au schimbat numele)

6.   Diploma de bacalaureat sau, pentru promotia 2017, diploma ori adeverinta de bacalaureat, in original. Candidatii care se inscriu si la alte domenii de licenta vor prezenta diploma de bacalaureat spre certificarea conformitatii cu originalul de catre membrii comisiei de admitere, sau dupa caz copie legalizata a acesteia. Candidatii cu diploma de bacalaureat sau cu diploma echivalenta sau cu adeverinta de bacalaureat pentru promotia 2017 care nu au inscrisa in clar media generala (inclusive mediile la probele sustinute) a examenului de bacalaureat nu vor fi inscrisi la concursul de admitere.

7.   Foaia matricola in original sau copie

8.   Adeverinta medicala eliberata dupa caz de catre medicul de familie sau de catre medicul scolar care atesta ca persoana respectiva este apta din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candideaza.

9.   Doua sau patru fotografii color – tip carte de identitate

10.   Chitanta de plata a taxei de inscriere, eliberata de casieriile UOC sau, unde este cazul, adeverinta sau documentele din care sa rezulte motivul pentru scutirea de taxa de inscriere

11.   Daca este cazul, adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (cu sau fara taxa) la o institutie de invatamant superior de stat sau particular, cu drept de inscriere la concursul de admitere si diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in copie legalizata (originalul ramanand la prima facultate)

12.   Copie dupa legitimatia de concurs care atesta inscrierea la primul domeniu de studiu de licenta (la care candidatul a predat originalele);

13.   Scrisoare de intentie (pentru studii de licenta)

14. Document care atesta distinctia scolara obtinuta la olimpiade scolare, in copie, cu certificarea conformitatii cu originalul de catre membrii comisiei de admitere

15.   Pentru candidatii de etnie rroma, dosarul va cuprinde, pe langa actele de mai sus mentionate, urmatoarele documente:

·        Recomandarea scrisa din partea presedintelui unei organizatii legal constituite a rroomilor din care sa rezulte ca respectivul candidat face parte din aceasta etnie; calitatea de membru al respectivei organizatii nu este luata in considerare;

·        Copie legalizata a hotararii judecatoresti care atesta constituirea legala a organizatiei respective;

·        Declaratie pe proprie raspundere ca respectivul candidat face parte din etnia rroma;

16. Nu se admit spre certificarea conformitatii acte al caror original este deteriorat, ori asupra caruia s-a intervenit in mod vizibil prin plastifiere sau in alt mod care poate crea suspiciuni asupra originalitatii documentului supus conformizarii.

 100 Lei - taxa de înscriere

100 Lei - taxa de înmatriculare