Acte necesare

ADMITERE 2018
 
        (1) Dosarul de candidatură pentru cetățenii români care se înscriu la concursul de admitere la facultățile care nu organizează admitere on-line va conține următoarele documente într-un dosar plic:
    a. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere
    b. certificatul de naștere, în copie, cu certificarea conformității cu originalul1 de către membrii comisiei de admitere
    c. actul de identitate în copie simplă;
    d. certificatul de căsătorie, în copie, cu certificarea conformității cu originalul1 de către membrii comisiei de admitere pentru candidații căsătoriți (care şi-au schimbat numele);
    e. diploma de bacalaureat sau, pentru promoția 2018, diploma ori adeverința de bacalaureat, în original. 
      Candidații care se înscriu și la alte programe de studii sau cei care sunt înmatriculați la o instituție de învățământ superior vor prezenta diploma de bacalaureat spre certificarea conformității cu originalul1 sau, după caz, copie legalizată a acesteia. Candidaţii cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă sau cu adeverinţă de bacalaureat pentru promoţia 2018 care nu au înscrisă în clar media generală (inclusiv mediile la probele susţinute) a examenului de bacalaureat nu vor fi înscrişi la concursul de admitere. 
    f.  prin excepție, pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2017-2018, în baza acordului scris al acestora, UOC se poate interconecta cu SIIIR, în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ;
    g. diploma de licenţă în original sau copie cu certificarea conformităţii cu originalul1, sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2018) pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări, în cazul înscrierii la studii universitate de master;
    h. adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);
    i. documentul care atestă distincţia şcolară obţinută la olimpiadele şcolare, în copie, cu certificarea conformității cu originalul de către membrii comisiei de admitere 
    j. copie, după legitimația de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licență/master (la care candidatul a predat originalele);
    k. foaia matricolă în original sau copie cu certificarea conformității cu originalul de către membrii comisiei de admitere;
    l. adeverință medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către  medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează. Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se vor respecta prevederile din metodologia proprie de admitere;
    m. două sau patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate; 
    n. dovada plății taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere; 
    o. pentru candidații de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menționate, următoarele documente:
        i. recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;
        ii. copie legalizată a hotărârii judecătorești care atestă constituirea legală a organizaţiei respective;
        iii. declarație pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă.  
    p. Scrisoare de intentie (pentru studii de licenta)
        (2) Nu se admit spre certificarea conformității acte de studii sau acte de stare civilă al căror original este deteriorat (rupt, tăiat, ilizibil), ori asupra căruia s-a intervenit în mod vizibil prin plastifiere sau în alt mod care poate crea suspiciuni asupra originalității documentului supus conformizării.
    (3) La inscrierea on-line, candidatii vor încărca în platforma de admitere on-line copii scanate ale documente prevăzute la alin (1).
 
100 Lei - taxa de înscriere
 
100 Lei - taxa de înmatriculare