ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE 2024

 

VEZI REZULTATE

PERIOADA DE INSCRIERE PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENTA - SESIUNEA IULIE 2024 S-A PRELUNGIT PANA PE DATA DE 23.07.2024, ORA 24:00ANUNT INTERVIU MASTER-iulie 2024

Acte necesare

2024

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA

CONCURSUL DE ADMITERE 2024

 

Dosarul on-line de candidatură (înscriere) pentru cetățenii români care se înscriu la concursul de admitere va conține următoarele documente (în format pdf sau jpeg):

a) declarație RGDP;

b) declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale;

c) cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere conform Art. 17, pct. 2 (se generează automat la înscriere);

d) certificatul de naștere;

e) actul de identitate;

f) certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;

g) diploma de bacalaureat obținută în România ori echivalentă sau, în cazul promoției 2024, diploma sau adeverința de bacalaureat – pentru candidații care se înscriu la studii universitare de licență. Candidații cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, ori cu adeverință de bacalaureat (pentru promoția 2024), care nu au înscrisă în clar media generală a examenului de bacalaureat (inclusiv mediile la probele susținute), nu vor fi înscriși la concursul de admitere.

h) prin excepție de la lit. g, pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2023-2024, UOC se poate interconecta cu SIIIR, în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ;

i) diploma de licență obținută în România ori echivalentă sau, în cazul promoției 2024, adeverința de licență pentru candidații care se înscriu la programe de studii de master;

j) foaia matricolă (situație școlară) aferentă studiilor efectuate la liceu și, după caz, facultate (în cazul înscrierii la studii universitare de master);

k) atestatul de recunoaștere a diplomei eliberat de ME sau adeverința de recunoaștere a diplomei pentru candidații care au absolvit în anul 2024 și care, la momentul înscrierii, nu sunt în posesia diplomei de studii. Adeverința este eliberată de către CNRED cu titlu provizoriu, până la prezentarea diplomei finale de către solicitant; în situația în care candidatul nu prezintă diploma finală până la data înmatriculării, universitatea va proceda la anularea înmatriculării, adeverința pierzându-și valabilitatea – valabil pentru candidații care au obținut atestatul sau adeverința de recunoaștere a studiilor fără asistența UOC;

l) adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat la o instituție de învățământ superior de stat sau particular (dacă este cazul);

m) documentul care atestă distincția școlară obținută la olimpiadele școlare, în cazul înscrierii la studii universitare de licență;

n) adeverință medicală eliberată în ultimele 6 luni, după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează. Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se vor respecta prevederile din metodologia proprie de admitere;

o) fotografie color – după caz, tip buletin/carte de identitate;

p) dovada de achitare a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

q) declarație că vor urma modul psihopedagogic nivel I, în perioada de școlarizare, pentru candidații care candidează pe locurile destinate formării cadrelor didactice;

r) pentru candidații de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menționate, următoarele documente:

i. recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;

ii. copie a hotărârii judecătorești care atestă constituirea legală a organizației respective;

iii. declarație pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă.

s) adeverința care atestă proveniența din sistemul de protecție socială – pentru candidații care participă la concursul de admitere pe locurile dedicate absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție social – la momentul înscrierii;

t) documente care atestă situația de risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie (documente medicale, documente de venit pe ultimele 3 luni anterioare sesiunii de admitere) – dacă este cazul;

u) adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență/masterat (finalizat sau în derulare la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (dacă acesta este desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România), după caz.

v) solicitare de echivalare a studiilor efectuate anterior și de înmatriculare în an superior, după caz.

 

Următoarele categorii de candidați (cu vârsta de până la 26 ani) beneficiază de scutire de la plata taxei de înscriere, pe bază de acte doveditoare:

 1. orfani de unul sau ambii părinți – vor prezenta certificatul de deces al părintelui/părinților, în copie (format jpeg);
 2. copii din familii monoparentale – vor prezenta documente  doveditoare (certificatul de naștere / hotărâre judecătorească etc.);
 3. salariați UOC – adeverință din care să rezulte calitatea de salariat al UOC;
 4. copiii personalului aflat în activitate – vor prezenta adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este personal didactic sau didactic auxiliar în activitate;
 5. copiii personalului pensionat din sistemul de învățământ – vor prezenta talonul de pensie și adeverință de la locul de muncă unde a activat părintele;
 6. candidații proveniți din sistemul de protecție socială – vor prezenta adeverință eliberată de către Direcția Județeană pentru Protecția Copilului – la momentul înscrierii;
 7. persoanele aflate la risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie – vor prezenta documente doveditoare (documente medicale, documente de venit pe ultimele 3 luni anterioare sesiunii de admitere).

 

 

 

2023

ACTE NECESARE

Dosarul on-line de candidatură (înscriere) pentru cetățenii români care se înscriu la concursul de admitere va conține următoarele documente (în format pdf sau jpeg):

 a) declarație RGDP;

b) declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale;

c) cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere conform Art. 17, pct. 2 (se generează automat la înscriere);

d) certificatul de naștere;

e) actul de identitate;

f) certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;

g) diploma de bacalaureat obținută în România ori echivalentă sau, în cazul promoției 2023, diploma sau adeverința de bacalaureat – pentru candidații care se înscriu la studii universitare de licență. Candidații cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, ori cu adeverință de bacalaureat (pentru promoția 2023), care nu au înscrisă în clar media generală a examenului de bacalaureat (inclusiv mediile la probele susținute), nu vor fi înscriși la concursul de admitere.

h) prin excepție de la lit. g, pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2022-2023, UOC se poate interconecta cu SIIIR, în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ;

i) diploma de licență obținută în România ori echivalentă sau, în cazul promoției 2023, adeverința de licență pentru candidații care se înscriu la programe de studii de master;

j) foaia matricolă (situație școlară) aferentă studiilor efectuate la liceu și, după caz, facultate (în cazul înscrierii la studii universitare de master);

k) atestatul de recunoaștere a diplomei eliberat de ME sau adeverința de recunoaștere a diplomei pentru candidații care au absolvit în anul 2023 și care, la momentul înscrierii, nu sunt în posesia diplomei de studii. Adeverința este eliberată de către CNRED cu titlu provizoriu, până la prezentarea diplomei finale de către solicitant; în situația în care candidatul nu prezintă diploma finală până la data înmatriculării, universitatea va proceda la anularea înmatriculării, adeverința pierzându-și valabilitatea – valabil pentru candidații care au obținut atestatul sau adeverința de recunoaștere a studiilor fără asistența UOC;

l) adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat la o instituție de învățământ superior de stat sau particular (dacă este cazul);

 m)documentul care atestă distincția școlară obținută la olimpiadele școlare, în cazul înscrierii la studii universitare de licență;

n) adeverință medicală eliberată în ultimele 6 luni, după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează.

o) fotografie color – după caz, tip buletin/carte de identitate;

p) dovada de achitare a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

r) pentru candidații de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menționate, următoarele documente:

i. recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;

ii. copie a hotărârii judecătorești care atestă constituirea legală a organizației respective;

iii. declarație pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă.

s) adeverința care atestă proveniența din sistemul de protecție socială – pentru candidații care participă la concursul de admitere pe locurile dedicate absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială.

t) adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență/masterat (finalizat sau în derulare la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (dacă acesta este desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România), după caz.

u) scrisoare de intentie (pentru studii de licenta)

 

Următoarele categorii de candidați beneficiază de scutire de la plata taxei de înscriere, pe bază de acte doveditoare:

a. orfani cu vârsta de până la 26 ani – vor prezenta certificatul de deces al părintelui/părinților, în copie (format jpeg);

b. salariați UOC și copiii salariaților UOC – vor prezenta adeverință din care să rezulte calitatea de salariat UOC;

c. copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate – vor prezenta adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este personal didactic sau didactic auxiliar în activitate;

d. copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ – vor prezenta talonul de pensie și adeverință de la locul de muncă unde a activat părintele;

e. candidații proveniți din sistemul de protecție socială – vor prezenta adeverință eliberată de către Direcția Județeană pentru Protecția Copilului.

 

 

2022

ACTE NECESARE

 

Dosarul de candidatură (înscriere) pentru cetățenii români care se înscriu la concursul de admitere va conține următoarele documente (în format pdf sau jpeg):

 1. declarație RGDP;
 2. declarațiepe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale;
 3. cererea-tip de înscrierepentru concursul de admitere conform Art. 17, pct. 2 (se va genera automat la înscriere);
 4. certificatul de naștere;
 5. actul de identitate;
 6. certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;
 7. diploma de bacalaureat obținută în România ori echivalentă sau, în cazul promoției 2022, diploma sau adeverința de bacalaureat, pentru candidații care se înscriu la studii universitare de licență. Candidații cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, ori cu adeverință de bacalaureat - pentru promoția 2022 - care nu au înscrisă în clar media generală (inclusiv mediile la probele susținute) a examenului de bacalaureat, nu vor fi înscriși la concursul de admitere.
 8. diploma de licențăobținută în România ori echivalentă sau, în cazul promoției 2022, adeverința de licență pentru candidații care se înscriu la programe de studiide master;
 9. atestatul de recunoaștere a diplomei eliberat de ME sau adeverința de recunoaștere adiplomei pentru candidații care au absolvit în anul 2022 și care, la momentul înscrierii, nusunt în posesia diplomei de studii. Adeverința este eliberată de către CNRED cu titluprovizoriu, până la prezentarea diplomei finale de către solicitant; în situația în carecandidatul nu prezintă diploma finală până la data înmatriculării, universitatea va proceda laanularea înmatriculării, adeverința pierzându-și valabilitatea – valabil pentru candidații careau obținut atestatul sau adeverința de recunoaștere a studiilor fără asistența UOC;Documentul solicitat este valabil numai dacăeste emis de Ministerul Educației, nefiind acceptate documente emise în baza OMECTS5553/2011 pentru echivalarea învățământului universitar de scurtă durată, cu ciclul I de studiiuniversitare de licență.
  1. adeverințadin care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular (dacă este cazul);
  2. documentul care atestă distincția școlară obținută la olimpiadele școlare, în cazul înscrierii la studii universitare de licență;
  3. foaia matricolă;
  4. adeverință medicală, eliberată în ultimele 6 luni, după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează.
  5.  fotografie color– după caz, tip buletin/carte de identitate;
  6. dovada de achitare a taxei de înscrieresau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
  7. pentru candidații de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menționate, următoarele documente:
   1. recomandarea scrisădin partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;
   2. copie a hotărârii judecătorești care atestă constituirea legală a organizației respective;
   3. declarație pe proprie răspunderecă respectivul candidat face parte din etnia rromă.
 10. adeverința care atestă proveniența din sistemul de protecție socială – pentru candidații care participă la concursul de admitere pe locurile dedicate absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială.
 11. scrisoare de intentie (pentru studii de licenta).
 12. Actele de studii vor fi depuse în original la înmatriculare, în cazul în care candidatul este declarat admis pe loc fără taxă, sub sancțiunea pierderii locului finanțat de la bugetul de stat, obținut prin concursul de admitere.Adeverința este valabilă doarpentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență în sesiunile anuluișcolar/universitar curent.
 13. Odată cu actele de studii, candidatul va prezenta documentele de starecivilă în copie simplă, împreună cu originalele acestora, în vederea certificării conformității cuoriginalul de către membrii comisiei de admitere a facultății.

 

 

Următoarele categorii de candidați beneficiază de scutire de la plata taxei de înscriere, pe bazăde acte doveditoare:

 

a.orfani cu vârsta de până la 26 ani – vor prezenta certificatul de deces al părintelui/părinților, în copie (format jpeg);

b. salariați UOC și copiii salariaților UOC – vor prezenta adeverință din care să rezulte calitatea de salariat UOC;

c. copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate – vor prezenta adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este personal didactic sau didactic auxiliar înactivitate;

d. copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ – vor prezenta talonul de pensie și adeverință de la locul de muncă unde a activat părintele;

e. candidații proveniți din sistemul de protecție socială – vor prezenta adeverință eliberată de către Direcția Județeană pentru Protecția Copilului.

2021

 

Dosarul de candidatură (înscriere) pentru cetățenii români care se înscriu la concursul de admitere va conține următoarele documente (în format pdf sau jpeg):

 1. declarație RGDP;
 2. declarațiepe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale;
 3. cererea-tip de înscrierepentru concursul de admitere conform Art. 17, pct. 2 (se va genera automat la înscriere);
 4. certificatul de naștere;
 5. actul de identitate;
 6. certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;
 7. diploma de bacalaureat sau, în cazul promoției 2021, diploma sau adeverința de bacalaureat, pentru candidații care se înscriu la studii universitare de licență. Candidații cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, ori cu adeverință de bacalaureat - pentru promoția 2021 - care nu au înscrisă în clar media generală (inclusiv mediile la probele susținute) a examenului de bacalaureat, nu vor fi înscriși la concursul de admitere.
 8. diploma de licențăsau, în cazul promoției 2021, adeverința de licență pentru candidații care se înscriu la mai multe programe de studiide master;
 9. adeverințadin care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular (dacă este cazul);
 10. documentul care atestă distincția școlară obținută la olimpiadele școlare, în cazul înscrierii la studii universitare de licență;
 11. foaia matricolă;
 12. adeverință medicală, eliberată în ultimele 6 luni, după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează.
 13.  fotografie color– după caz, tip buletin/carte de identitate;
 14. dovada de achitare a taxei de înscrieresau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
 15. pentru candidații de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menționate, următoarele documente:
  1. recomandarea scrisădin partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;
  2. copie a hotărârii judecătorești care atestă constituirea legală a organizației respective;
  3. declarație pe proprie răspunderecă respectivul candidat face parte din etnia rromă.
 16. adeverința care atestă proveniența din sistemul de protecție socială – pentru candidații care participă la concursul de admitere pe locurile dedicate absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială.
 17. scrisoare de intentie (pentru studii de licenta).
 18. Actele de studii prevăzute la alin (1) lit. g, respectiv lit. i vor fi depuse în original la înmatriculare, în cazul în care candidatul este declarat admis pe loc fără taxă, sub sancțiunea pierderii locului finanțat de la bugetul de stat, obținut prin concursul de admitere.
 19. Până la eliminarea restricțiilor impuse de contextul pandemic, înmatricularea candidaților se poate face și on-line. În acest caz, candidații admiși și înmatriculați pe locuri fără taxă au obligația depunerii actelor de studii prevăzute la alin (1) lit. g, respectiv lit. i, în original, la termenele prevăzute în calendarul de admitere, dar nu mai târziu de data de 3 septembrie – pentru candidații admiși în sesiunea de vară, respectiv 24 septembrie – pentru candidații declarați admiși în sesiunea septembrie, sub sancțiunea pierderii locului finanțat de la bugetul de stat. Odată cu actele de studii, candidatul va prezenta documentele de stare civilă în copie simplă, împreună cu originalele acestora, în vederea certificării conformităţii cu originalul de către membrii comisiei de admitere a facultății.

 

 

Următoarele categorii de candidați beneficiază de scutire de la plata taxei de înscriere, pe bazăde acte doveditoare:

 1. orfanicu vârsta de până la 26 ani – vor prezenta certificatul de deces al părintelui/părinților, în copie (format jpeg);
 2. salariați UOC și copiii salariaților UOC– vor prezenta adeverință din care să rezulte calitatea de salariat UOC;
 3. copiii personalului didacticși didactic auxiliar aflat în activitate – vor prezenta adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este personal didactic sau didactic auxiliar în activitate;
 4. copiii personalului didacticși didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ – vor prezenta talonul de pensie și adeverință de la locul de muncă unde a activat părintele;
 5. candidații proveniți din sistemul de protecție socială– vor prezenta adeverință eliberată de către Direcția Județeană pentru Protecția Copilului.