ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE 2024

 

VEZI REZULTATE

PERIOADA DE INSCRIERE PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENTA - SESIUNEA IULIE 2024 S-A PRELUNGIT PANA PE DATA DE 23.07.2024, ORA 24:00ANUNT INTERVIU MASTER-iulie 2024

Arhivă

{2016}

Taxe pentru studii de LICENȚĂ ȘI MASTERAT

100 Lei - taxa de înscriere

50  Lei - taxa de înmatriculare

3500 Lei - taxa de scolarizare/an - LICENȚĂ

4000 Lei - taxa de scolarizare/an - MASTERAT

 

 

ACTE NECESARE

1.   Dosar plic

2.   Cererea-tip de inscriere pentru concursul de admitere

3.   Certificatul de nastere, in copie legalizata

4.   Actul de identitate in copie simpla

5.   Certificatul de casatorie in copie legalizata, pentru candidatii casatoriti (care si-au schimbat numele)

6.   Diploma de bacalaureat sau, pentru promotia 2016, diploma ori adeverinta de bacalaureat, in original. Candidatii care se inscriu si la alte domenii de licenta vor prezenta diploma de bacalaureat in copie legalizata.

7.   Foaia matricola in original/copie legalizata

8.   Adeverinta medicala eliberata dupa caz de catre medicul de familie sau de catre medicul scolar care atesta ca persoana respectiva este apta din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candideaza.

9.   Patru fotografii color – tip carte de identitate

10.   Chitanta de plata a taxei de inscriere, sau, unde este cazul, adeverinta sau documentele din care sa rezulte motivul pentru scutirea de taxa de inscriere

11.   Daca este cazul, adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (cu sau fara taxa) la o institutie de invatamant superior de stat sau particular, cu drept de inscriere la concursul de admitere si diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in copie legalizata (originalul ramanand la prima facultate)

12.   Copie certificata conform cu originalul de pe legitimatia de concurs care atesta inscrierea la primul domeniu de studiu de licenta (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimatia de concurs se va face la secretariatul facultatii unde are loc inscrierea, prin aplicarea semnaturii sefului comisiei tehnice de admitere si a stampilei acesteia

13.   Scrisoare de intentie (pentru studii de licenta) sau Eseu motivational (pentru studii de masterat)

14.   Pentru candidatii de etnie rroma, dosarul va cuprinde, pe langa actele de mai sus mentionate, urmatoarele documente:

·        Recomandarea scrisa din partea presedintelui unei organizatii legal constituite a rroomilor din care sa rezulte ca respectivul candidat face parte din aceasta etnie; calitatea de membru al respectivei organizatii nu este luata in considerare;

·        Copie legalizata a hotararii judecatoresti care atesta constituirea legala a organizatiei respective;

·        Declaratie pe proprie raspundere ca respectivul candidat face parte din etnia rroma;

·     Cerere de intentie cu precizarea facultatii si a domeniului pentru care respectivul candidat doreste sa candideze, vizata de Secretarul sef al universitatii

 

Informatii la Secretariatul Facultatii: Bd. Mamaia 124, Constanţa 900527, Romania –

Tel./Fax: +4 0241 606 434

2014

OFERTA EDUCATIONALA

Oferta educaţională 2014 – 2015

 

Oferta educationala a Facultatii de Stiinte Aplicate si Inginerie include în cadrul studiilor de licență 3 domenii și 4 programe de studii, iar în cadrul studiilor de masterat 3 domenii și 3 programe de studii, toate la învățământ de zi.

 

PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ – ÎNVATAMÂNT DE ZI

a) Domeniul Chimie:

- Programul de studii: Chimie; Durata: 3 ani; 180 credite; Acreditat

b) Domeniul Inginerie Chimică:

- Programul de studii: Prelucrarea Petrolului si Petrochimie; Durata: 4 ani; 240 credite; Acreditat

Programul de studii: Chimie Alimentară și Tehnologii Biochimice; Durata: 4 ani; 240 credite; Autorizat

c) Domeniul Științe inginerești aplicate;

- Programul de studii: Fizică tehnologică; Durata: 4 ani; 240 credite, Acreditat

 

PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT – ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI

a) Domeniul Chimie

- Programul de studii: Chimia și managementul produselor de consum in relatie cu mediul; Durata: 2 ani; 120 credite; Acreditat

b) Domeniul Inginerie Chimică

- Programul de studii: Tehnologii și management în prelucrarea petrolului; Durata: 2 ani; 120 credite; Acreditat

c) Domeniul Inginerie Civilă

- Programul de studii: Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile; Durata: 2 ani; 120 credite, Acreditat

SEPTEMBRIE 2014

Studii de licenta

Specializarea

Nr. locuri fara taxa

Nr. locuri cu taxa

Taxa

Chimie

-

29+1 loc romani de pretutindeni

3500 lei

Prelucrarea Petrolului si Petrochimie

1 rrom

-

3500 lei

Chimie alimentara si tehnologii biochimice

2

3

3500 lei

Fizica tehnologica

14

2+1 loc romani de pretutindeni

3500 lei

 

Studii de masterat

Specializarea

Nr. locuri fara taxa

Nr. locuri cu taxa

Taxa

Chimia si managementul calitatii produselor de consum in relatie cu mediul

20

30

4000 lei

Tehnologia si managementul prelucrarii petrolului

20

30

4000 lei

Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile

15

35

4000 lei

 

------------------------------------

 

CRITERII DE ADMITERE

 

Tematica probelor de concurs

 

Concursul de admitere, atât pentru ciclul de studii de licență cât și pentru cel de masterat, pentru toate domeniile de studii, se desfășoară fără probe scrise și constă din analiza dosarelor candidaților.

Ierarhizarea candidaților la admiterea la studii de licență se face ținând cont de media la examenul de bacalaureat. Departajarea candidaților la admiterea la studii de licență se face astfel:

- Pentru programele de studii Chimie, Prelucrarea Petrolului și Petrochimie, Chimie Alimentară și Tehnologii Biochimice:

a) nota obținută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: chimie, matematică sau economie în ordinea precizată;

b)media obținută la examenul de bacalaureat la limba română.

- Pentru programul de studii Fizică tehnologică:

a) nota obținută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: fizică, matematică sau economie, în ordinea precizată;

b) media obținută la examenul de bacalaureat la limba română.

 

Ierarhizarea candidaților la admiterea la studii de masterat se face ținând cont de media la examenul de licență. Departajarea candidaților la admiterea la studii de masterat se face în funcţie de nota obținută la examenul de licență la proba 1 (teoretică).

 

------------------------------------

 

ACTE NECESARE

 

     1.Dosar plic;

     2.Cerere de înscriere pentru concursul de admitere în învăţământul universitar;

     3.Certificatul de naştere, în copie legalizată;

     4.Certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidatele căsătorite;

      5.Diploma de bacalaureat sau adeverinţa de bacalaureat (pentru promoţia 2014), în original; candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată.

      6.Foaia matricolă sau adeverinţa (în original sau în copie legalizată) din care să rezulte mediile obţinute la disciplinele menţionate ca probe de concurs şi media de absolvire a anilor de liceu (exclusiv media de bacalaureat) sub semnatura directorului liceului şi cu stampila rotundă a instituţiei.

     7.Carte de identitate, în copie xerox;

      8.Adeverinţa medicală tip M.S. 18.1.1., eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicii de familie - după caz - de care aparţin (din care sa rezulte că sunt apţi pentru domeniul sau specializarea la care candidează). Adeverinţa respectivă va fi însoţită de rezultatele invesţigatiilor medicale cu privire la radiologia pulmonară şi serologia sângelui (VDRL), efectuate la cabinetele de specialitate din policlinică (eliberate cu cel mult 30 de zile înainte de data înscrierii la concurs). Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de Comisia medicală judeţeană de orientare şcolară şi profesională din Constanţa. În adeverinţele respective se va menţiona - în mod expres - gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.427/1979. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare;

      9.4 (patru) fotografii color tip buletin/carte de identitate;

      10.Chitanţa de plată a taxei de înscriere (100 RON) sau, unde este cazul, adeverinţa sau documente din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxa de inscriere;

     11.Dacă e cazul, adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate).

      12.Copie autentificată de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele); autentificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea; autentificarea presupune ştampila şi semnătura şefului comisiei tehnice.

 

Informatii la Secretariatul Facultatii: Bd. Mamaia 124, Constanţa 900527, Romania - Tel./Fax: +4 0241 606 434

 

-------------------------------------

CALENDAR

 

SEPTEMBRIE 2014

Calendar admitere studii de licenta:

Perioada inscriere 1 septembrie-14 septembrie 2014

Afisarea rezultatelor 15 septembrie 2014

Inmatriculari 15,16 septembrie 2014

 

Calendar admitere studii de masterat:

Perioada inscriere  1 septembrie-14 septembrie 2014

Afisarea rezultatelor  15 septembrie 2014

Inmatriculari  15,16 septembrie 2014

Program secretariat Facultatea de Stiinte Aplicate si Inginerie (SALA E36):

Luni –Vineri 9-17

Sambata-Duminica 9-12

 

 

---------------------------------------

TAXE

 

Taxe pentru studii de LICENȚĂ ȘI MASTERAT

100 Lei - taxa de înscriere

50  Lei - taxa de înmatriculare

3500 Lei - taxa de scolarizare/an - LICENȚĂ

4000 Lei - taxa de scolarizare/an - MASTERAT

 

-------------------------------------------

 

REGULAMENT ADMITERE

Metodologie proprie privind organizarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă şi masterat

2013

2013

Oferta educaţională 2013 – 2014
 
Oferta educationala a FCETP include în cadrul studiilor de licență 5 domenii și 6 programe de studii, iar în cadrul studiilor de masterat 4 domenii și 4 programe de studii, toate la învățământ de zi.
 
PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ – ÎNVATAMÂNT DE ZI
a) Domeniul Chimie:
- Programul de studii: Chimie; Durata: 3 ani; 180 credite; Acreditat
b) Domeniul Fizică
- Programul de studii: Fizică; Durata: 3 ani; 180 credite; Acreditat
c) Domeniul Inginerie Chimică:
- Programul de studii: Prelucrarea Petrolului si Petrochimie; Durata: 4 ani; 240 credite; Acreditat
Programul de studii: Chimie Alimentară și Tehnologii Biochimice; Durata: 4 ani; 240 credite; Autorizat
d) Domeniul Științe inginerești aplicate;
- Programul de studii: Fizică tehnologică; Durata: 4 ani; 240 credite, Acreditat
e) Domeniul Inginerie Electronică și Telecomunicații
- Programul de studii: Electronică aplicată; Durata: 4 ani; 240 credite, Autorizat
 
PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT – ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI
a) Domeniul Chimie
- Programul de studii: Chimia și managementul produselor de consum și a mediului; Durata: 2 ani; 120 credite; Acreditat
b) Domeniul Inginerie Chimică
- Programul de studii: Tehnologii și management în prelucrarea petrolului; Durata: 2 ani; 120 credite; Acreditat
c) Domeniul Fizică
- Programul de studii: Fizică și tehnologia materiei condensate; Durata: 2 ani; 120 credite, Acreditat
d) Domeniul Inginerie Civilă
- Programul de studii: Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile; Durata: 2 ani; 120 credite, Acreditat
 

CRITERII DE ADMITERE

 

Tematica probelor de concurs
 
Concursul de admitere, atât pentru ciclul de studii de licență cât și pentru cel de masterat, pentru toate domeniile de studii, se desfășoară fără probe scrise și constă din analiza dosarelor candidaților.
Ierarhizarea candidaților la admiterea la studii de licență se face ținând cont de media la examenul de bacalaureat. Departajarea candidaților la admiterea la studii de licență se face astfel:
- Pentru programele de studii Chimie, Prelucrarea Petrolului și Petrochimie, Chimie Alimentară și Tehnologii Biochimice:
a) nota obținută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: chimie, matematică sau economie în ordinea precizată;
b)media obținută la examenul de bacalaureat la limba română.
- Pentru programele de studii Fizică și Fizică tehnologică:
a) nota obținută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: fizică, matematică sau economie, în ordinea precizată;
b) media obținută la examenul de bacalaureat la limba română.
Ierarhizarea candidaților la admiterea la studii de masterat se face ținând cont de media la examenul de licență. Departajarea candidaților la admiterea la studii de masterat se face în funcţie de nota obținută la examenul de licență la proba 1 (teoretică).
 

ACTE NECESARE

     1.Dosar plic;
     2.Cerere de înscriere pentru concursul de admitere în învăţământul universitar;
     3.Certificatul de naştere, în copie legalizată;
     4.Certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidatele căsătorite;
     5.Diploma de bacalaureat sau adeverinţa de bacalaureat (pentru promoţia 2012), în original; candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată.
     6.Foaia matricolă sau adeverinţa (în original sau în copie legalizată) din care să rezulte mediile obţinute la disciplinele menţionate ca probe de concurs şi media de absolvire a anilor de liceu (exclusiv media de bacalaureat) sub semnatura directorului liceului şi cu stampila rotundă a instituţiei.
     7.Carte de identitate, în copie xerox;
     8.Adeverinţa medicală tip M.S. 18.1.1., eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicii de familie - după caz - de care aparţin (din care sa rezulte că sunt apţi pentru domeniul sau specializarea la care candidează). Adeverinţa respectivă va fi însoţită de rezultatele invesţigatiilor medicale cu privire la radiologia pulmonară şi serologia sângelui (VDRL), efectuate la cabinetele de specialitate din policlinică (eliberate cu cel mult 30 de zile înainte de data înscrierii la concurs). Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de Comisia medicală judeţeană de orientare şcolară şi profesională din Constanţa. În adeverinţele respective se va menţiona - în mod expres - gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.427/1979. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare;
      9.4 (patru) fotografii color tip buletin/carte de identitate;
     10.Chitanţa de plată a taxei de înscriere (100 RON) sau, unde este cazul, adeverinţa sau documente din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxa de inscriere;
     11.Dacă e cazul, adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate).
     12.Copie autentificată de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele); autentificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea; autentificarea presupune ştampila şi semnătura şefului comisiei tehnice.
 
Informatii la Secretariatul Facultatii: Bd. Mamaia 124, Constanţa 900527, Romania - Tel./Fax: +4 0241 606 434

Taxe pentru studii de LICENȚĂ ȘI MASTERAT

100 Lei - taxa de înscriere
50  Lei - taxa de înmatriculare
2800 Lei - taxa de scolarizare/an - LICENȚĂ
3000 Lei - taxa de scolarizare/an - MASTERAT
 

 

2012

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Oferta educationala a FCETP include în cadrul studiilor de licență 4 domenii și 5 programe de studii, iar în cadrul studiilor de masterat 3 domenii și 3 programe de studii, toate la învățământ de zi.

 

Programe de studii de licență – învatamânt de zi

a) Domeniul Chimie:

- Programul de studii: Chimie; Durata: 3 ani; 180 credite; Acreditat

b) Domeniul Fizică

- Programul de studii: Fizică; Durata: 3 ani; 180 credite; Acreditat

c) Domeniul Inginerie Chimică:

- Programul de studii: Prelucrarea Petrolului si Petrochimie; Durata: 4 ani; 240 credite; Acreditat

- Programul de studii: Chimie Alimentară și Tehnologii Biochimice; Durata: 4 ani; 240 credite; Autorizat

d) Domeniul Științe inginerești aplicate;

- Programul de studii: Fizică tehnologică; Durata: 4 ani; 240 credite, Acreditat

 

Programe de studii de masterat – învatamânt de zi

a) Domeniul Chimie

- Programul de studii: Chimia și managementul produselor de consum și a mediului; Durata: 2 ani; 120 credite; Acreditat

b) Domeniul Inginerie Chimică

- Programul de studii: Tehnologii și management în prelucrarea petrolului; Durata: 2 ani; 120 credite; Acreditat

c) Domeniul Fizică

- Programul de studii: Fizică și tehnologia materiei condensate; Durata: 2 ani; 120 credite, Acreditat

CRITERII DE ADMITERE

Concursul de admitere, atât pentru ciclul de studii de licență cât și pentru cel de masterat, pentru toate domeniile de studii, se desfășoară fără probe scrise și constă din analiza dosarelor candidaților.

Ierarhizarea candidaților la admiterea la studii de licență se face ținând cont de media la examenul de bacalaureat. Departajarea candidaților la admiterea la studii de licență se face astfel:

- Pentru programele de studii Chimie, Prelucrarea Petrolului și Petrochimie, Chimie Alimentară și Tehnologii Biochimice:

a) nota obținută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: chimie, matematică sau economie în ordinea precizată;

b)media obținută la examenul de bacalaureat la limba română.

- Pentru programele de studii Fizică și Fizică tehnologică:

a) nota obținută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: fizică, matematică sau economie, în ordinea precizată;

b) media obținută la examenul de bacalaureat la limba română.

Ierarhizarea candidaților la admiterea la studii de masterat se face ținând cont de media la examenul de licență. Departajarea candidaților la admiterea la studii de masterat se face în funcție de nota oțtinută la examenul de licență la proba 1 (teoretică).

 

Taxe pentru studii de LICENȚĂ ȘI MASTERAT

100 Lei - taxa de înscriere
50  Lei - taxa de înmatriculare
2800 Lei - taxa de scolarizare/an - LICENȚĂ
3000 Lei - taxa de scolarizare/an - MASTERAT

ACTE NECESARE

     1.Dosar plic;
     2.Cerere de înscriere pentru concursul de admitere în învăţământul universitar;
     3.Certificatul de naştere, în copie legalizată;
     4.Certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidatele căsătorite;
     5.Diploma de bacalaureat sau adeverinţa de bacalaureat (pentru promoţia 2012), în original; candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată.
     6.Foaia matricolă sau adeverinţa (în original sau în copie legalizată) din care să rezulte mediile obţinute la disciplinele menţionate ca probe de concurs şi media de absolvire a anilor de liceu (exclusiv media de bacalaureat) sub semnatura directorului liceului şi cu stampila rotundă a instituţiei.
     7.Carte de identitate, în copie xerox;
     8.Adeverinţa medicală tip M.S. 18.1.1., eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicii de familie - după caz - de care aparţin (din care sa rezulte că sunt apţi pentru domeniul sau specializarea la care candidează). Adeverinţa respectivă va fi însoţită de rezultatele invesţigatiilor medicale cu privire la radiologia pulmonară şi serologia sângelui (VDRL), efectuate la cabinetele de specialitate din policlinică (eliberate cu cel mult 30 de zile înainte de data înscrierii la concurs). Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de Comisia medicală judeţeană de orientare şcolară şi profesională din Constanţa. În adeverinţele respective se va menţiona - în mod expres - gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.427/1979. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare;
      9.4 (patru) fotografii color tip buletin/carte de identitate;
     10.Chitanţa de plată a taxei de înscriere (100 RON) sau, unde este cazul, adeverinţa sau documente din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxa de inscriere;
     11.Dacă e cazul, adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate).
     12.Copie autentificată de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele); autentificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea; autentificarea presupune ştampila şi semnătura şefului comisiei tehnice.
 

Informatii la Secretariatul Facultatii: Bd. Mamaia 124, Constanţa 900527, Romania - Tel./Fax: +4 0241 606 434

REGULAMENT ADMITERE - Descarcă document

Calendarul admiterii pentru studii de LICENȚĂ ȘI  MASTERAT - Sesiunea SEPTEMBRIE 2012

 10-20 SEPTEMBRIE
 Perioada de înscrieri
 
 20 SEPTEMBRIE
 Afișarea rezultatelor
 
21-22 SEPTEMBRIE
Înmatricularea studenților admiși