Centre de cercetare

Anul infiintarii: 2002

Denumire: Centru de cercetare stiintifica interdisciplinara in domeniul micro - si nanostructurilor

Sef department: SL. dr. Florin Moscalu

Director: Prof.dr. Victor Ciupina

Echipa de cercetare: V. Ciupina, M. Girtu, G. Prodan, R. Vladoiu, C.I. Oprea, A. Mandes, M. Belc, I. Popovici, J. Lungu, A. Dumbrava, F. Moscalu, V. Ionescu, I. Stanescu

Structura de care apartine: UOC

Ordinul de infiintare/Sedinta de senat in care a fost aprobat: HS 12.12.2001

Adresa email contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Anul infiintarii: 2010

Denumire: Managementul Resurselor Secundare pentru o Dezvoltare Durabila

Sef department: Conf.dr. Simona Dobrinas

Director: Prof.dr Marius Craciun

Echipa de cercetare: M. Craciun, V. Popescu, S. Dobrinas, C. Spatariu, C. Koncsag, E. Condrea, A. Stanciu, T. Negreanu-Pirjol, I Nita, L.D. Galatchi, A. Soceanu, S. Lupsor, E. Chirila, M. Bratu, G. Stanciu, A. Sterpu, A. Dumitru, T. Chis, C. Teodorescu, S. Osman, A. Neagu, L. Barbes, I. Popovici, A. Dumbrava, N. Matei, S. Birghila

Structura de care apartine: UOC

Ordinul de infiintare/Sedinta de senat in care a fost aprobat: HS 17.03.2010 - infiintare centru, HCA 1062/18.11.2014 + HS 1475/20.11.2014 - numire noul presedinte prof.dr. M. Craciun

Adresa email contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagina web: http://fsai.univ-ovidius.ro/cercetare/centre-de-cercetare